Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

Sklep internetowy Miedź Legnica, działający pod adresem Sklep.miedzlegnica.eu, prowadzona jest przez MKS Miedź Legnica S.A., z siedzibą w Legnicy (87-800), ul. Żeglarska 5, NIP: 691-24-77-746, REGON: 021438993, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000375520, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 PLN wpłaconym w całości.
 
§ 1 Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sklep - platforma handlowa prowadzona przez MKS Miedź Legnica S.A. w domenie sklep.miedzlegnica.eu.
Konto- zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi. Konto posiada unikalną nazwę (login) i hasło.
Użytkownik - posiadacz konta Klient
Kupujący- podmiot, który złożył zamówienie w Sklepie.
Koszyk- mechanizm za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia.
 
§ 2 Zakładanie konta
1. Konto Klient:
1) Konto Klient mogą założyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
2) Użytkownik Konta Klient ma prawo zakupu w Sklepie.
3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
4. Konto zakładane jest na czas nieokreślony.
 
§ 3 Likwidacja Konta
1. Konto Klient może być zlikwidowane w każdym momencie przez Sklep lub na życzenie Użytkownika po wysłaniu przez niego z adresu e-mail przypisanego do konta informacji na adres sklep@miedzlegnica.eu
2. Sklep zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników łamiących niniejszy Regulamin lub z innej uzasadnionej przyczyny.
 
§ 4 Oferta
1. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję.
2. Produkty oferowane w sklepie są wolne od wad.
3. Sklep odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561-5563kc. 
4. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
5. Całkowita wartość zamówienia jest prezentowana w koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy i sposobu płatności.
6. Cena i koszt dostawy prezentowane w sklepie są wiążące od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Kwota do zapłaty wiąże Kupującego i Sklep.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów i usług znajdujących się w jego ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Nie ma to jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 
§ 5 Przyjmowanie zamówień
1. Kupujący może składać zamówienia poprzez:
1) koszyk
2) telefon, dzwoniąc pod numer 690 475 207 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku (wymagana akceptacja warunków ustalonych telefonicznie na nośniku trwałym)
3) e-mail, wysyłając zamówienie na adres sklep@miedzlegnica.eu z podaniem ilości i ewentualnych wariantów zamawianych produktów, danych płatnika, danych odbiorcy (jeśli są inne niż dane płatnika), formy dostawy, adresu dostawy
2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest równoznaczne z jego realizacją.
3. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówienie nie może być zrealizowane, Kupujący zostanie o tym poinformowany przez sklep i podejmie decyzję o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację, częściowej realizacji lub anulowaniu zamówienia.
 
§ 6 Modyfikacja zamówienia
1. Możliwość dokonania zmian w zamówieniu ustalana jest przez Kupującego ze Sklepem.
2. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć:
1) zamawianych ilości
2) parametrów zamawianych towarów
3) adresu dostawy
4) danych odbiorcy
5) danych płatnika
3. Rezygnacja z całości lub części zamówienia zgodnie z ust. 1 powyżej oznacza jego anulowanie i złożenie nowego zamówienia z prawidłowymi danymi.
4. W przypadku rezygnacji z zamówienia zgodnie z ust. 1 powyżej, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, Sklep zobowiązany jest zwrócić należność w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Kupującego, na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 
§ 7 Realizacja zamówienia
1. Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie informacji podanych przez Kupującego w zamówieniu.
2. Przy każdym produkcie Sklep podaje stan magazynowy. Jeżeli produkt jest na stanie może zostać wysłany w ciągu 48h> W przypadku płatności przelewe czas ten wydłuża się do momentu zaksięgowania przelewu na koncie. 
3. Sklep jest zobowiązany niezwłocznie informować Kupującego o:
1) wysyłce lub o gotowości do odbioru zamówienia
2) rzeczywistych oraz przewidywanych opóźnieniach w realizacji zamówień
4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówienia i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności i sposobem dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów jego dostarczenia i zwrotu do Sklepu.
5. Do każdego zamówienia Sklep dołącza dokumentację finansową, techniczną, certyfikaty, dokumenty gwarancji oraz inne wymagane prawem dokumenty.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w realizacji zamówienia, spowodowany błędem Kupującego.
 
§ 8 Dostawa  i odbiór osobisty zamówień
1. Zamówienia z dostawą pod wskazany adres dostarczane są przesyłką kurierską lub transportem własnym Sklepu.
2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
3. Dostawa na koszt Sklepu odbywa się po spełnieniu przez Kupującego kryteriów określonych przez Sprzedawcę.
4. Zamówienie dostarczane są na terenie Polski.
5. Sklep informuje o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
6. Adres punku odbioru osobistego prezentowany jest na stronie w zakładce dane kontaktowe. 
 
§ 9 Płatności za zamówienie
1. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu: fakturę VAT lub paragon.
2. Kupujący może zapłacić za zamówienie:
1) gotówką przy odbiorze
2) przelewem bankowym na konto Sklepu
3) PayU
4. Sklep zastrzega możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień lub form płatności dla wybranych towarów.
5. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie lub mało popularnych, Sklep może uzależnić realizację zamówienia od pobrania zaliczki nie mniejszej niż 30% wartości towaru.
 
§ 10 Gwarancja, usługi posprzedażne i uszkodzenia w transporcie
1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedaży, w tym rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne dostarczanych produktów.
2. Produkty posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od momentu zakupu. 
4. Reklamacje z tytułu gwarancji można składać osobiście w naszym sklepie pod adresem:
Strefa Miedzi
Galeria Piastów
Ul. Najświętszej Marii Panny 9
59-220 Legnica
5. Reklamacje z tytułu gwarancji można zgłaszać również drogę elektroniczną. W takim przypadku należy wysłać maila na adres: sklep@miedzlegnica.eu podając w nim:
a)      opis uszkodzenia, 
b)      numer faktury lub skan paragonu, 
c)      numer zamówienia, 
d)     adres 
e)      telefon. 
Potwierdzimy zgłoszenie wysyłając wiadomość e-mail i poinformujemy o dalszych procedurach postępowania gwarancyjnego. 
6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@miedzlegnica.eu, lub w formie pisemnej na adres:
Strefa Miedzi
Galeria Piastów
Ul. Najświętszej Marii Panny 9
59-220 Legnica
W zgłoszeniu należy podać:
a)      przyczynę zwrotu, 
b)      numer faktury lub skan paragonu, 
c)      adres, 
d)     numer telefonu, 
e)      numer zamówienia. 
Towar zostanie odebrany na nasz koszt, po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia-informacji w formie elektronicznej (mailem) lub pisemnej. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną przesłane zwrotnie mailem w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub podane telefonicznie. 
8. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep  albo sklep nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
9. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep.
10. Jeśli po otrzymaniu zamówionego produktu Kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Kopię protokołu szkody należy bezwzględnie zachować u siebie, gdyż jest ona podstawą reklamacji. Ponowna wysyłka towaru jest możliwa tylko na podstawie spisanego protokołu szkody.
11. Jeśli po otrzymaniu produktu Kupujący znajdzie w nim wady fabryczne, braki w elementach wyposażenia, powinien skontaktować się ze sklepem.
 
 
§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Adres korespondencyjny:
MKS Miedź Legnica S.A
Ul. Żeglarska 5
59-220 Legnica
Adres e-mail: sklep@miedzlegnica.eu
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się na naszej stronie internetowej
https://sklep.miedzlegnica.eu/index.php?route=information/information&information_id=7
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Zwrot odbywa się na koszt Kupującego, chyba że Sklep postanowi inaczej. Sklep  nie jest zobowiązany przyjmować zwrotów odsyłanych za pobraniem.
7. Zwracany produkt nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i dostarczony w oryginalnym opakowaniu. Kupujący wraz z odsyłanym produktem winien zwrócić wszelkie korzyści, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku zwrot nie zostanie przyjęty.
8. Jeżeli na fakturze znajdują się inne produkty nie podlegające zwrotowi, po zmianie zamówienia Kupujący otrzyma fakturę korygującą.
9. Produkty o właściwościach lub parametrach indywidualnie określonych przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.
 
§ 12 Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Sklepu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Adres do zwrotów:
MKS Miedź Legnica S.A
Ul. Żeglarska 5
59-220 Legnica
5. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
§ 13 Utrata prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Państwa zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
§ 14 Ochrona danych osobowych
1. Zakładając konto w Sklepie Użytkownik zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę i MKS Miedź Legnica S.A. w celu realizacji zamówienia Użytkownika.
2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
§ 15 Pozasądowe sposoby rozstrzygania
1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wizualizacja i opis oferowanych towarów mogą odbiegać w niewielkim stopniu od rzeczywistości.
2. Wszystkie informacje, zdjęcia, znaki firmowe, nazwy i inne dane zamieszczone w Sklepie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie właściwych przepisów prawa. Zabrania się ich kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i przemysłowej przez Użytkowników.
3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklep.miedzlegnica.eu.
5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 

 

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r. 

 

Sklep internetowy Miedź Legnica, działający pod adresem Sklep.miedzlegnica.eu, prowadzona jest przez MKS Miedź Legnica S.A., z siedzibą w Legnicy (87-800), ul. Żeglarska 5, NIP: 691-24-77-746, REGON: 021438993, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000375520, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 PLN wpłaconym w całości.

 

§ 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sklep - platforma handlowa prowadzona przez MKS Miedź Legnica S.A. w domenie sklep.miedzlegnica.eu.

Konto- zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi. Konto posiada unikalną nazwę (login) i hasło.

Użytkownik - posiadacz konta Klient

Kupujący- podmiot, który złożył zamówienie w Sklepie.

Koszyk- mechanizm za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia.

 

 

§ 2 Zakładanie konta

1. Konto Klient:

1) Konto Klient mogą założyć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

2) Użytkownik Konta Klient ma prawo zakupu w Sklepie.

3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

4. Konto zakładane jest na czas nieokreślony.

 

§ 3 Likwidacja Konta

1. Konto Klient może być zlikwidowane w każdym momencie przez Sklep lub na życzenie Użytkownika po wysłaniu przez niego z adresu e-mail przypisanego do konta informacji na adres sklep@miedzlegnica.eu

2. Sklep zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników łamiących niniejszy Regulamin lub z innej uzasadnionej przyczyny.

 

§ 4 Oferta

1. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta.

2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. Całkowita wartość zamówienia jest prezentowana w koszyku po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy i sposobu płatności.

4. Cena i koszt dostawy prezentowane w sklepie są wiążące od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Kwota do zapłaty wiąże Kupującego i Sklep.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów i usług znajdujących się w jego ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Nie ma to jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 5 Przyjmowanie zamówień

1. Kupujący może składać zamówienia poprzez:

1) koszyk

2) telefon, dzwoniąc pod numer 690 475 207 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

3) e-mail, wysyłając zamówienie na adres sklep@miedzlegnica.eu z podaniem ilości i ewentualnych wariantów zamawianych produktów, danych płatnika, danych odbiorcy (jeśli są inne niż dane płatnika), formy dostawy, adresu dostawy

2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest równoznaczne z jego realizacją.

3. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówienie nie może być zrealizowane, Kupujący zostanie o tym poinformowany przez sklep i podejmie decyzję o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację, częściowej realizacji lub anulowaniu zamówienia.

 

§ 6 Modyfikacja zamówienia

1. Możliwość dokonania zmian w zamówieniu ustalana jest przez Kupującego ze Sklepem.

2. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć:

1) zamawianych ilości

2) parametrów zamawianych towarów

3) adresu dostawy

4) danych odbiorcy

5) danych płatnika

3. Rezygnacja z całości lub części zamówienia zgodnie z ust. 1 powyżej oznacza jego anulowanie i złożenie nowego zamówienia z prawidłowymi danymi.

4. W przypadku rezygnacji z zamówienia zgodnie z ust. 1 powyżej, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, Sklep zobowiązany jest zwrócić należność w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Kupującego, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

§ 7 Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie informacji podanych przez Kupującego w zamówieniu.

2. Przy każdym produkcie Sklep podaje stan magazynowy. Jeżeli produkt jest na stanie może zostać wysłany w ciągu 48h> W przypadku płatności przelewe czas ten wydłuża się do momentu zaksięgowania przelewu na koncie. 

3. Sklep jest zobowiązany niezwłocznie informować Kupującego o:

1) wysyłce lub o gotowości do odbioru zamówienia

2) rzeczywistych oraz przewidywanych opóźnieniach w realizacji zamówień

4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówienia i uregulowania należności zgodnie z wybraną formą płatności i sposobem dostawy. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kosztów jego dostarczenia i zwrotu do Sklepu.

5. Do każdego zamówienia Sklep dołącza dokumentację finansową, techniczną, certyfikaty, dokumenty gwarancji oraz inne wymagane prawem dokumenty.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w realizacji zamówienia, spowodowany błędem Kupującego.

 

§ 8 Dostawa  i odbiór osobisty zamówień

1. Zamówienia z dostawą pod wskazany adres dostarczane są przesyłką kurierską lub transportem własnym Sklepu.

2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

3. Dostawa na koszt Sklepu odbywa się po spełnieniu przez Kupującego kryteriów określonych przez Sprzedawcę.

4. Zamówienie dostarczane są na terenie Polski.

5. Sklep informuje o możliwości odbioru osobistego zamówienia.

6. Adres punku odbioru osobistego prezentowany jest na stronie w zakładce dane kontaktowe. 

 

§ 9 Płatności za zamówienie

1. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu: fakturę VAT lub paragon.

2. Kupujący może zapłacić za zamówienie:

1) gotówką przy odbiorze

2) przelewem bankowym na konto Sklepu

3) PayU

4. Sklep zastrzega możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień lub form płatności dla wybranych towarów.

5. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie lub mało popularnych, Sklep może uzależnić realizację zamówienia od pobrania zaliczki nie mniejszej niż 30% wartości towaru.

 

§ 10 Zwroty i reklamacje

1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedaży, w tym rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne dostarczanych produktów.

2. Warunki składania reklamacji oraz warunki gwarancji określane są przez Sprzedawcę w dokumentacji o której mowa w par. 8 ust. 5.

3. Jeśli produkt nie był używany, nie jest zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" można zwrócić go bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany produkt prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z dopiskiem zwrot na adres Sklepu.

4. Zwrot odbywa się na koszt Kupującego, chyba że Sklep postanowi inaczej. Sklep nie jest zobowiązany przyjmować zwrotów odsyłanych za pobraniem.

5. Zwracany produkt nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie nienaruszonym. Kupujący wraz z odsyłanym produktem winien zwrócić wszelkie korzyści, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego produktu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku zwrot nie zostanie przyjęty.

6. Magazyn/ Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę równą cenie towaru (zwrotowi nie podlega koszt dostawy do Kupującego) w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego.

7. Jeżeli na fakturze znajdują się inne produkty nie podlegające zwrotowi, po zmianie zamówienia Kupujący otrzyma fakturę korygującą.

8. Produkty o właściwościach lub parametrach indywidualnie określonych przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.

Sklep Miedzi Legnica © 2017